COVID-19: Zasady funkcjonowania szkoły

Zasady ogólne

Podział na grupy i przestrzenie szkoły

Podstawową zasadą, którą będziemy realizować, jest podział uczniów na grupy, a terenu szkoły na przestrzenie, tak aby zminimalizować kontakty między grupami.
Z epidemicznego punktu widzenia jest to najważniejsze działanie w grupach dziecięcych, ponieważ kontaktów pomiędzy dziećmi w klasach nie uda się ograniczyć tak, jak byłoby to możliwe wśród dorosłych. W razie stwierdzenia zakażenia w grupie, izolacji podlegają tylko uczniowie z grupy, a nie z całej szkoły.

Maseczki w przestrzeniach wspólnych

Ponieważ nadal pozostają przestrzenie wspólne, wprowadzamy obowiązek noszenia maseczek w niektórych miejscach w szkole.

Ograniczenie poruszania się po szkole dla osób z zewnątrz oraz rodziców uczniów

Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu wizyt rodziców w szkole. W okresie pierwszych dwóch miesięcy roku szkolnego, rodzice z grup dzieci najmłodszych (0, 1, 2) będą mogli (w zgodzie z zasadami sanitarnymi) odprowadzać dzieci do szatni. Dzieci z klas starszych (3-8) będą do szkoły wchodziły bez rodziców. Zwiększamy liczbę osób dyżurujących, tak aby dzieci mogły rozstać się z rodzicem przed szkołą, ale były pod opieką nauczyciela w szatni i na terenie szkoły. Od 1 listopada wszyscy uczniowie będą do szkoły wchodzić już samodzielnie.
Mamy nadzieję, że decyzja o ograniczeniu rodzicom wstępu na teren szkoły spotka się z Państwa zrozumieniem.

Kontakt rodziców z nauczycielami, sekretariatem, dyrekcją

W czasie nauki zdalnej usprawniliśmy komunikację na odległość. Chcemy pozostawić ten model kontaktu z Państwem. Będziemy nadal korzystać ze spotkań z Nauczycielami, dni otwartych oraz zebrań w wersji online. Pozostawiamy też kontakt telefoniczny z sekretariatem. Ponieważ nie da się całkowicie wyeliminować kontaktów osobistych i sytuacji wymagających wizyty rodzica w szkole, w takich przypadkach będziemy (zespół oraz rodzice) przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad sanitarnych.

Obiady i woda w szkole

Dystrybutory z wodą pozostają w szkole, ale będą się znajdować w miejscach, w których są zawsze osoby dorosłe. Będziemy z dziećmi rozmawiać o bezpiecznym korzystaniu z wody, ale uczniowie nie będą mogli samodzielnie nalewać jej do swoich bidonów i butelek. Najbardziej wskazane byłoby, aby dzieci miały własną wodę. Obiady również będą jedzone w grupach, a wydawane z zachowaniem zasad i zaleceń sanitarnych.

Świetlica i kółka

Świetlica będzie funkcjonowała jak dotychczas, z zachowaniem podziału dzieci na grupy. Podobnie będą działały kółka. Będziemy omawiać z dziećmi zasady uczestnictwa w zajęciach świetlicy, tak aby świadomie poruszały się w świetlicowej przestrzeni i wiedziały, z czego te zasady wynikają.
Nie planujemy uruchamiać kółek prowadzonych przez osoby z zewnątrz.

Basen i wycieczki

Rezygnujemy z zajęć basenowych w tym roku szkolnym. Trudność w zgodnym z zasadami sanitarnymi poruszaniu się w przestrzeni basenu, fakt że jest to miejsce przepełnione, w którym dzieci są narażone na przypadkowe kontakty i konieczność transportu w dużej grupie zdecydowały o podjęciu takiej decyzji. Plan lekcji ulegnie w związku z tym zmianie – dotychczas kończyliśmy lekcje wcześniej, aby do basenu dojechać, co skutkowało zwiększeniem liczby godzin lekcyjnych w pozostałe dni tygodnia. Plan lekcji w tym roku będzie rozłożony bardziej równomiernie, a zajęcia na pływalni zostaną zastąpione innymi zajęciami w szkole.


Regulamin funkcjonowania Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle w trybie stacjonarnym w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19, opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (z uwzględnieniem kolejnych zmian)

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Ta sama zasada dotyczy wszystkich pracowników szkoły, a także opiekunów przyprowadzających i odbierających dzieci.

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekowania rąk. Dotyczy to także sytuacji powrotu dzieci i opiekunów do budynku z boiska.

3. Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie opiekunowie odprowadzający dzieci z kl. 0, 1 i 2 w okresie od 1 września do 31 października 2020 r., zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) zachowanie dystansu min. 1,5 m od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły,

c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem sanitarnym (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).

4. Przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz (rodziców, opiekunów, pracowników administracyjnych) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Jeśli jest konieczne, powinno przebiegać w możliwie najkrótszym czasie oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

5. Kontakt rodziców z pracownikami szkoły (nauczycielami, sekretariatem, dyrekcją), będzie odbywać się w sposób zdalny – telefonicznie, mailowo lub poprzez video komunikatory.

6. Uczniowie szkoły zostają podzieleni na 4 grupy:

GRUPA 1 – kl. 0 i 1
GRUPA 2 – kl. 2 i 3
GRUPA 3 – kl. 4, 5, 6
GRUPA 4 – kl. 7 i 8

Podział może ulec zmianie zależnie od okoliczności, takich jak np. czasowe wyłączenie niektórych klas ze stacjonarnego trybu nauczania.

Praca w szkole jest zorganizowana w sposób zapewniający kontaktowanie się dzieci jedynie w obrębie ustalonej grupy, zarówno w trakcie lekcji, jak i opieki pozalekcyjnej. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, łazienki, biblioteczka, stołówka, pokoje terapeutyczne, sekretariat), gdzie możliwy jest kontakt dzieci między grupami, uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa oraz ust. W tym celu rodzice zaopatrują dzieci w osłony twarzy.

7. Szkoła czasowo zawiesza wszelkie wyjścia, wycieczki, wyjazdy (w tym na basen), święta szkolne i inne wewnątrzszkolne zgromadzenia, a także rezygnuje ze współpracy z instruktorami spoza szkoły.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń taki będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela. Rodzic ucznia zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania dziecka ze szkoły i jest zobowiązany przyjechać do szkoły w trybie natychmiastowym.

9. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Każda klasa odbędzie warsztaty dotyczące bezpiecznego zachowania w szkole w stanie zagrożenia koronawirusem. Zostanie również, w formie dostosowanej do wieku, wdrożona przez Wychowawców w nowe zasady funkcjonowania w szkole.

10. Wyposażenie szkoły oraz prace sanitarno-higieniczne są dostosowane do wytycznych GIS, MEN i MZ.

11. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe są ograniczone.

13. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne.

14. W szkole ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni. W szatni może przebywać jednocześnie 6 osób. Nad sprawnym i bezpiecznym korzystaniem z szatni będzie czuwał nauczyciel dyżurujący. Szatnia jest strefą, gdzie obowiązuje osłona ust i nosa.

15. Każda klasa ma przydzieloną salę, w której spędza czas lekcyjny. Przerwy uczniowie spędzają w klasach lub na korytarzach przylegających do klas, zachowując zasadę niekontaktowania się z uczniami spoza wyznaczonych grup.

16. W częściach wspólnych, w tym szatni i toalecie, obowiązuje zasłanianie nosa i ust.

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się na boisku, w budynku świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone zostają zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

18. Kółka oraz inne zajęcia pozalekcyjne odbywają się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przestrzegana jest tu również zasada niekontaktowania się dzieci spoza wyznaczonych grup.

19. Z biblioteczki szkolnej można korzystać w wyznaczonych godzinach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

20. Dystrybutory wody są umieszczone w wyznaczonych miejscach w szkole. W razie potrzeby obsługują je nauczyciele. Ze względów higienicznych zaleca się wyposażenie dzieci we własne napoje.

21. Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej w sposób zmianowy, oddzielnie dla każdej z grup przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.