Dla Kandydatów

Jeżeli spodobał się Państwu program wychowawczy naszej szkoły i metody jakimi pracujemy, a cele jakie zamierzamy osiągnąć w pracy z dziećmi są zbieżne z Waszymi celami – zapraszamy do naszej szkoły.

W naszej szkole, w roku szkolnym 2015/2016 w klasie „0” wprowadzona została innowacja pedagogiczna (programowa) w zakresie nauczania matematyki. Kontynuacja tego programu będzie odbywała się w tegorocznej klasie pierwszej oraz zostanie wprowadzona wśród kolejnych, młodszych roczników.

Pracujemy na podstawie „Programu rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej”, który został opracowany dla naszej placówki edukacyjnej przez Profesor Edytę Gruszczyk-Kolczyńską i Ewę Zielińską. Główne cele wprowadzenia innowacji to poprawa jakości pracy szkoły oraz wyodrębnienie edukacji matematycznej z edukacji zintegrowanej.
Na szósty rok życia przypada okres krytyczny (czas szczególnej wrażliwości) dla pielęgnowania lub niszczenia uzdolnień matematycznych. To na początku edukacji tworzą się fundamenty kompetencji matematycznych i rozwijają się ważne sprawności intelektualne i gdy „są mocne, zbuduje się nich solidny gmach służący pokoleniom.”


PROCEDURA PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ:
 1. Zgłoszenia kandydatów na uczniów są przyjmowane w ciągu całego roku w sekretariacie szkoły. Na listy oczekujących zapisujemy dzieci powyżej 4 roku życia
 2. Rekrutację do klasy I przeprowadzamy co roku w lutym lub marcu.
 3. O terminie naboru szkoła powiadamia rodziców zgłoszonych dzieci telefonicznie nie później niż na trzy tygodnie przed ustalonym spotkaniem.
 4. W wyznaczonym dniu odbywają się równolegle dwa spotkania:
  • spotkanie informacyjne dyrektora szkoły z rodzicami wszystkich dzieci-kandydatów;
  • spotkanie nauczycieli z dziećmi (w grupach).*
 5. Następnie umawiamy się z Rodzicami na indywidualne rozmowy, które mają na celu wzajemne poznanie się.
 6. Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy I zostaje podjęta na podstawie poniższych kryteriów:
  • spotkanie dzieci w grupach (ocena dojrzałości społecznej, gotowości do pracy w grupie);
  • spotkanie indywidualne rodziców (zbieżność wzajemnych oczekiwań, akceptacja programu wychowawczego);
  • płeć dziecka (staramy się o względną równowagę);
  • fakt bycia rodzeństwem ucznia (lub rodzeństwem absolwenta) naszej szkoły;
  • rodzeństwom przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu.
 7. Informacja o wynikach naboru jest przekazywana rodzicom kandydatów telefonicznie nie później niż do końca kwietnia. Tworzymy również listę rezerwową dzieci, którym proponujemy miejsce w klasie w razie rezygnacji któregoś z przyjętych pierwszoklasistów.
 8. Uczniem klasy I zostaje dziecko:
  • którego rodzice zawarli ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej;
  • którego rodzice, w ustalonym z dyrekcją terminie, wnieśli opłatę wpisową.

* Spotkanie dziecięce ma charakter zabawy integracyjnej. Nie jest egzaminem. Jego celem jest ocena gotowości szkolnej małych kandydatów, ich dojrzałości społecznej emocjonalnej, intelektualnej, a także poznanie temperamentu przyszłych pierwszaków. Obserwacje posłużą w próbie stworzenia zrównoważonej pod wieloma względami grupy pierwszaków.

I CO DALEJ…

Mamy taki zwyczaj, że po zakończeniu roku szkolnego, jeszcze przed wakacjami, nasze nowe pierwszaki spotykają się z wychowawcą, aby łatwiej im było myśleć o szkole w czasie wakacji. W czasie wspólnej zabawy poznają kolegów i koleżanki, swoją klasę i panią…