Rekrutacja 2020/21


Jeżeli spodobał się Państwu program wychowawczy naszej szkoły i metody, jakimi pracujemy, a cele, jakie zamierzamy osiągnąć w pracy z dziećmi są zbieżne z Waszymi celami – zapraszamy na spotkanie:

13 stycznia (godz. 8.30-13.30) – rekrutacja do klasy 1
20 stycznia (godz. 8.30-13.30) – rekrutacja do klasy 0

Jeżeli z jakichś powodów nie zdążyli Państwo na rekrutację w styczniu, istnieje możliwość indywidualnej rekrutacji dodatkowej.


Osoby zainteresowane zapisaniem do nas dziecka, prosimy o kontakt z sekretariatem:

tel. 22 701 40 77, sekretariat@szkolawmysiadle.pl


Procedura przyjęć uczniów do klasy pierwszej

 1. Zgłoszenia kandydatów na uczniów są przyjmowane w ciągu całego roku w sekretariacie szkoły. Na listy oczekujących zapisujemy dzieci powyżej 4 roku życia.
 2. Rekrutację do zerówki oraz klasy 1 przeprowadzamy na początku każdego roku kalendarzowego. Jej przebieg odbywa się w dwóch etapach:
  A. REKRUTACJA
  W podanym terminie dzieci w grupach biorą udział w zajęciach z nauczycielami. Spotkanie w formie zabawy integracyjnej ma na celu wzajemne poznanie się. Nie jest ono egzaminem. Jego celem jest ocena gotowości szkolnej małych kandydatów, ich dojrzałości społecznej, emocjonalnej, intelektualnej, a także poznanie temperamentu przyszłych pierwszaków. Obserwacje posłużą do stworzenia zrównoważonej pod wieloma względami grupy. W trakcie trwania zajęć z dziećmi rodzice kandydatów odbywają spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły. Dzieci pozostają w szkole przez kilka godzin i są odbierane przez rodziców o wyznaczonej godzinie. Na rekrutację obowiązują zapisy.
  B. INDYWIDUALNA ROZMOWA
  W ustalonych indywidualnie terminach rodzice, którzy są zdecydowani na zapisanie dziecka do szkoły, zapraszani są na rozmowę w celu omówienia szczegółów przyjęcia oraz toku nauki.
 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy 0 i 1 zostaje podjęta na podstawie poniższych kryteriów:
  – spotkanie dzieci w grupach (ocena dojrzałości społecznej, gotowości do pracy w grupie);
  – spotkanie indywidualne rodziców (zbieżność wzajemnych oczekiwań, akceptacja programu wychowawczego);
  – płeć dziecka (staramy się o względną równowagę);
  – fakt bycia rodzeństwem ucznia (lub rodzeństwem absolwenta) naszej szkoły;
  – rodzeństwom przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu.
 4. Informacja o wynikach naboru jest przekazywana rodzicom kandydatów telefonicznie nie później niż do połowy lutego. Tworzymy również listę rezerwową dzieci, którym proponujemy miejsce w klasie w razie rezygnacji któregoś z przyjętych pierwszoklasistów.
 5. Uczniem klasy 0 i 1 zostaje dziecko:
  – którego rodzice zawarli ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej;
  – którego rodzice, w ustalonym z dyrekcją terminie, wnieśli opłatę wpisową.

I CO DALEJ…

Mamy taki zwyczaj, że po zakończeniu roku szkolnego, jeszcze przed wakacjami, nasze nowe pierwszaki spotykają się z wychowawcą, aby łatwiej im było myśleć o szkole w czasie wakacji. W czasie wspólnej zabawy poznają kolegów i koleżanki, swoją klasę i panią.