Edukacja społeczna


(Ilustracja: freepik.com)

Zależy nam na tym, aby absolwent naszej szkoły był świadomy swoich mocnych i słabych stron, nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy, aby miał właściwą samoocenę i potrafił sprostać wymaganiom dzisiejszego świata. Chcemy, aby umiał nawiązywać wartościowe relacje i skutecznie komunikować się z innymi ludźmi. Nie mniej ważne jest dla nas to, aby potrafił dokonywać samodzielnych wyborów, przestrzegać norm społecznych, współpracować w grupie i dbać o swoje bezpieczeństwo w różnych obszarach życiowej aktywności.

Na Edukację Społeczną składają się codzienne rozmowy, specjalne wydarzenia oraz zajęcia, które dodatkowo wspierają rozwój emocjonalny i społeczny naszych uczniów.

W ramach lekcji prowadzonych przez pedagoga szkolnego w formie warsztatów, treningu, dyskusji, elementów dramy lub rozmów dotyczących emocji i motywacji uczniów, pomagamy w wypracowywaniu przez nich indywidualnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie lub wymagających szczególnego zaangażowania (czasu, woli, talentu itp.). Podczas zajęć ich uczestnicy uczą się odnajdywać w grupie – zarówno osób bliskich, jak i nowo poznanych.

Uczymy, ćwiczymy i dyskutujemy o tym, jak:

 • konstruktywnie się porozumiewać,
 • rozpoznawać, rozróżniać i nazywać emocje, radzić sobie z nimi adekwatnie do okoliczności,
 • rozmawiać i zachowywać się w konflikcie,
 • radzić sobie w rolach społecznych – ucznia, kolegi, członka rodziny itd.,
 • rozpoznawać swoje potrzeby i właściwie się z nimi obchodzić,
 • bezkonfliktowo chronić własne granice i nie naruszać cudzych,
 • odnajdywać się w systemie norm społecznych,
 • współpracować z innymi, nawet gdy emocje utrudniają kontakt,
 • wzmacniać poczucie własnej wartości.

W programie zajęć znajdują się:

 • warsztaty komunikowania się z elementami Porozumienia bez Przemocy,
 • trening postawy asertywnej,
 • trening radzenia sobie z emocjami,
 • zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem,
 • profilaktyka przemocy rówieśniczej,
 • profilaktyka uzależnień – zagrożenia współczesnego świata,
 • psychoedukacja dotycząca zagrożeń w internecie.