Regulamin konkursu


Pobierz REGULAMIN w formacie .pdf

REGULAMIN KONKURSU
FORTUNE FAVOURS THE BOLD
English Proverbs Contest
w roku szkolnym 2022/2023

I WSTĘP

 1. Konkurs FORTUNE FAVOURS THE BOLD – English Proverbs Contest (dalej zwany konkursem) adresowany jest do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej.
 2. Organizatorem i siedzibą konkursu jest Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. Krótka 11, 05-500 Mysiadło, e-mail sekretariat@szkolawmysiadle.pl
 3. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję. W jej skład wchodzą: Renata Dobrowolska (dyrektor szkoły, anglista), Katarzyna Mazur (anglista), Agata Węglińska-Szulc (anglista).
 4. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz publikację ich na stronie internetowej organizatora.

II. CELE KONKURSU

Promowanie wartości reprezentowanych w językach poprzez przysłowia.
Rozwój świadomości kulturowej i językowej, umiejętności czytania i pisania oraz umiejętność krytycznego myślenia.
Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz podnoszenie poziomu nauczania o zagadnienie pozaprogramowe.
Promowanie idei zdrowego współzawodnictwa, wytrwałości i stawiania sobie ambitnych celów.
Popularyzacja postawy otwartości wobec zjawisk interkulturowych w celu znalezienia podobieństw i różnic w odniesieniu do kultury własnego narodu.

III.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs organizuje i przeprowadza szkoła wymieniona w punkcie I.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły przesyłają do 3 marca 2023 drogą elektroniczną poprzez formularz https://forms.gle/hZMcfp2ozJiyTs7k6
 3. Konkurs składa się z 2 etapów.

a) I etap konkursu – szkolny – odbędzie się 10 marca 2023 (szkoły macierzyste uczestników)

b) II etap konkursu – wojewódzki – odbędzie się 20 maja 2023 (siedziba organizatora konkursu)

 1. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej na wszystkich etapach.
 2. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 80% punktów.
 3. Tytuł LAUREATA Konkursu uzyskują uczniowie, którzy w II etapie konkursu zdobyli co najmniej 80% punktów.
 4. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów poszczególnych etapów.

IV. ORGANIZACJA I ETAPU – SZKOLNEGO

 1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, składająca się z dwóch nauczycieli, która sprawdza i ocenia test. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły.
 2. Test składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych sprawdzających znajomość angielskich przysłów. Wymagana jest również umiejętność ich tłumaczenia i znajomości polskich odpowiedników.
 3. Szkoły, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Konkursie, otrzymują test drogą elektroniczną wraz z kluczem.
 4. Czas trwania I etapu konkursu: 60 minut.
 5. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
 6. Każdą pracę sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu.
 7. Protokół z liczbą punktów uzyskaną przez zakwalifikowanych do II etapu uczniów należy przesłać drogą elektroniczną do organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 na adres konkurs@szkolawmysiadle.pl
  Protokół stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 8. Protokół przysłany po terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikującym uczniów do II etapu konkursu.
 9. Członkowie Komisji II Etapu Konkursu potwierdzają kwalifikację uczniów do II etapu konkursu i powiadamiają szkoły drogą elektroniczną do 24 marca 2023.
 10. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 80% punktów.
 11. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników I etapu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Szkolną Komisję Konkursu.
 12. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Szkolnej Komisji Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z pracą swojego dziecka.
 13. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Szkolnej Komisji Konkursu.
 14. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
 15. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Szkolnej Komisji Konkursu uwzględniające wątpliwości dotyczące punktów przyznanych uczniowi.
 16. Szkolna Komisja Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.

V. ORGANIZACJA II ETAPU – WOJEWÓDZKIEGO

 1. Eliminacje II etapu konkursu przeprowadza organizator konkursu.
 2. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły przeprowadzającej II etap konkursu.
 3. Komisja konkursowa zawiadamia szkoły biorące udział w konkursie drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu konkursu do 24 marca 2023. Podaje szczegóły organizacyjne dotyczące II etapu (czas i miejsce).
 4. Test składa się pytań zamkniętych oraz otwartych sprawdzających znajomość angielskich przysłów. Wymagana jest również umiejętność ich tłumaczenia i znajomości polskich odpowiedników oraz rozumienie i umiejętność wykorzystania przysłów w adekwatnym kontekście.
 5. Czas trwania II etapu konkursu: 70 minut.
 6. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
 7. Każdą pracę sprawdza i ocenia Komisja II Etapu Konkursu.
 8. Członkowie komisji ustalają listę uczniów z tytułem LAUREATA, do 28 maja 2023 publikują wyniki na stronie internetowej organizatora oraz powiadamiają drogą elektroniczną szkolne komisje konkursowe.
 9. Tytuł LAUREATA Konkursu uzyskują uczniowie, którzy w II etapie konkursu zdobyli co najmniej 80% punktów.
 10. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników II etapu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 11. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Komisji II Etapu Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z testem.
 12. Komisja II Etapu Konkursu wyznacza termin wglądu do pracy.
 13. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Komisji II Etapu Konkursu.
 14. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
 15. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Komisji II Etapu Konkursu poddając w wątpliwość liczbę punktów przyznanych uczniowi.
 16. Komisja II Etapu Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada na podanie w formie pisemnej.

VI. NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Dyplomy będą do odbioru w sekretariacie szkoły organizującej konkurs od 10 czerwca 2023.

Wszelkie zapytania kierować można na adres konkurs@szkolawmysiadle.pl

HARMONOGRAM KONKURSU

5 marca 2023ostateczny termin przesyłania zgłoszeń przez szkoły do organizatora
10 marca 2023I etap konkursu
17 marca 2023ostateczny termin przesyłania protokołów z I etapu do organizatora
24 marca 2023ostateczny termin przekazania informacji przez organizatora do szkół o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu konkursu
20 maja 2023II etap konkursu
28 maja 2023publikacja listy uczniów z tytułem LAUREATA na stronie internetowej organizatora
od 10 czerwca 2023możliwość odebrania dyplomów LAUREATA z sekretariatu szkoły

Źródła pomocne w przygotowaniu do konkursu:

I ETAP
50 Common Proverbs in English

The 50 Most Useful English Proverbs You Should Learn Right Now

słownik diki.pl

Lista przysłów I
 1. Absence makes the heart grow fonder.
 2. Actions speak louder than words.
 3. A journey of a thousand miles begins with a single step.
 4. All good things must come to an end.
 5. Always put your best foot forward.
 6. A picture is worth a thousand words.
 7. A rolling stone gathers no moss.
 8. A watched pot never boils.
 9. An apple a day keeps the doctor away.
 10. Beggars can’t be choosers.
 11. Beauty is in the eye of the beholder.
 12. Better late than never.
 13. Birds of a feather flock together.
 14. Cleanliness is next to godliness.
 15. Close but no cigar.
 16. Curiosity killed the cat.
 17. Don’t bite off more than you can chew.
 18. Don’t bite the hand that feeds you.
 19. Don’t count your chickens before they hatch.
 20. Don’t cross the bridge until you come to it.
 21. Don’t judge a book by its cover.
 22. Don’t make a mountain out of an anthill.
 23. Don’t put all of your eggs in one basket.
 24. Don’t put off until tomorrow what you can do today.
 25. Don’t put too many irons in the fire.
 26. Easy come, easy go.
 27. Every cloud has a silver lining.
 28. First things first.
 29. Fortune favors the bold.
 30. God helps those who help themselves.
 31. Good things come to those who wait.
 32. Honesty is the best policy.
 33. Hope for the best, prepare for the worst.
 34. If it ain’t broke, don’t fix it.
 35. If you can’t beat ’em, join ’em.
 36. If you play with fire, you’ll get burned.
 37. If you scratch my back, I’ll scratch yours.
 38. If you want something done right, you have to do it yourself.
 39. Ignorance is bliss.
 40. It’s better to be safe than sorry.
 41. It’s the tip of the iceberg.
 42. It’s no use crying over spilled milk.
 43. It takes two to tango.
 44. Keep your friends close, and your enemies closer.
 45. Knowledge is power.
 46. Laughter is the best medicine.
 47. Learn to walk before you run.
 48. Like father, like son.
 49. Look before you leap.
 50. Many hands make light work.
 51. Money doesn’t grow on trees.
 52. My hands are tied.
 53. No man is an island.
 54. No news is good news.
 55. Out of sight, out of mind.
 56. People who live in glass houses should not throw stones.
 57. Practice makes perfect.
 58. Rome wasn’t built in a day.
 59. Still waters run deep.
 60. Strike while the iron is hot.
 61. The cat is out of the bag.
 62. The early bird catches the worm.
 63. The enemy of my enemy is my friend.
 64. The forbidden fruit is always the sweetest.
 65. The grass is always greener on the other side.
 66. The pen is mightier than the sword.
 67. There is no place like home.
 68. There is no such thing as a free lunch.
 69. There is no time like the present.
 70. The squeaky wheel gets the grease.
 71. Time is money.
 72. Too many cooks spoil the broth.
 73. Two heads are better than one.
 74. Two wrongs don’t make a right.
 75. When in Rome, do as the Romans do.
 76. When the going gets tough, the tough get going.
 77. Where there’s a will, there’s a way.
 78. Where there’s smoke, there’s fire.
 79. You can lead a horse to water, but you can’t make him drink it.
 80. You can’t always get what you want.
 81. You can’t have your cake and eat it too.
 82. You can’t make an omelet without breaking a few eggs.
 83. You made your bed, now you have to lie in it.

Pobierz Listę przysłów I

II ETAP
Zagadnienia z I etapu

Lista przysłów II
 1. A bird in the hand is worth two in the bush.
 2. A drowning man will clutch at a straw.
 3. A friend in need is a friend indeed.
 4. The road to hell is paved with good intentions.
 5. A stitch in time saves nine.
 6. Adversity and loss make a man wise.
 7. What goes around comes around.
 8. Where one door shuts, another opens.
 9. A penny saved is a penny earned.
 10. A storm in a teacup.
 11. A tree is known by its fruit.
 12. A workman always blames his tools.
 13. An empty vessel makes much noise.
 14. An idle brain is the devil’s workshop.
 15. All work and no play makes Jack a dull boy
 16. All promises are either broken or kept
 17. All roads lead to Rome
 18. All that glitters is not gold
 19. All things are difficult before they are easy
 20. All things come to those who wait.
 21. A bad workman always blames his tools.
 22. A bird in hand is worth two in the bush.
 23. A drowning man will clutch a straw.
 24. A jack of all trades is master of none.
 25. A leopard doesn’t change its spots.
 26. A lean agreement is better than a fat lawsuit.
 27. An apple never falls far from the tree.
 28. An army of sheep led by a lion would defeat an army of lions led by a sheep.
 29. Appearances are deceptive.
 30. Appetite comes with eating.
 31. As you sow, so you shall reap
 32. Ask a silly question and you get a silly answer.
 33. Ask no questions and hear no lies.
 34. Barking dogs seldom bite.
 35. Be slow in choosing, but slower in changing.
 36. Cross the stream where it is shallowest.
 37. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
 38. Every little helps.
 39. Great minds think alike.
 40. Hunger is the best sauce.
 41. It takes all sorts to make a world.
 42. It’s easy to be wise after the event.
 43. Necessity is the mother of invention.
 44. Once bitten twice shy.
 45. One shouldn’t miss the forest for the trees.
 46. Two heads are better than one.
 47. The proof of the pudding is in the eating.
 48. What’s done cannot be undone.
 49. Watch the doughnut and not the hole.
 50. While the cat’s away, the mice will play.
 51. https://leverageedu.com/blog/common-proverbs/ od 156

Pobierz Listę przysłów II

Załącznik nr 1

Protokół z przebiegu I etapu konkursu
FORTUNE FAVOURS THE BOLD – English Proverbs Contest

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:

 1. ……………………………………….. – Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej
 2. ……………………………………….. – Członek Szkolnej Komisji Konkursowej

przeprowadziła w dniu 10 marca 2023 r. w……………………………………………………………….. (nazwa szkoły) I etap konkursu FORTUNE FAVOURS THE BOLD – English Proverbs Contest, w którym uczestniczyło ………………….. uczniów (liczba uczniów). Uczniowie, którzy uzyskali minimum 80% punktów, kwalifikując się do II etapu konkursu to:

imię i nazwisko ucznialiczba uzyskanych punktów w I etapie konkursu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Podpisy członków zespołu przeprowadzającego eliminacje:

 1. ……………………………………………
 2. ……………………………………………

.……………………………… …………………………………………
(miejscowość, data) (pieczątka i podpis Dyrektora)

Pobierz REGULAMIN w formacie .pdf