Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne


W naszej szkole dzieci uczą się w klasach integracyjnych. W związku z tym w klasach, w których są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniamy opiekę i wsparcie nauczyciela wspomagającego lub nauczyciela cienia.

W szkole prowadzone są ponadto specjalistyczne zajęcia terapeutyczne:

  • Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dla uczniów z diagnozą dysleksji oraz dzieci zagrożonych dysleksją;
  • Indywidualna terapia psychologiczna uczniów, którzy mają trudności w funkcjonowaniu społecznym lub emocjonalnym oraz dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – grupowe zajęcia terapeutyczne z psychologiem, których celem jest nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, nauka zasad i norm społecznych, praca nad emocjami oraz sposobami wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, trening pozytywnego rozwiązywania konfliktów. Zajęcia prowadzone są w małych grupach terapeutycznych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z niektórymi klasami, w których występują trudności społeczne.
  • Terapia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami artykulacji (nieprawidłową realizacją głosek) oraz terapia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), której celem jest nauka prawidłowych wzorców komunikowania się, wyrażania siebie i własnego zdania, werbalizowania własnych potrzeb, trening z zakresu teorii umysłu (odczytywania intencji i emocji innych ludzi oraz przewidywania ich zachowań, rozróżniania i identyfikowania emocji);
  • Zajęcia wyrównawcze z wychowawcą, nauczycielem wspomagającym lub nauczycielem uczącym danego przedmiotu dla uczniów potrzebujących dodatkowego treningu, ćwiczeń, powtórzeń poszczególnych treści edukacyjnych, których opanowanie sprawia im trudności;
  • Opieka pedagoga szkolnego, który współpracuje z nauczycielami wspomagającymi, z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami. Pedagog szkolny w ramach części godzin wychowawczych prowadzi psychoedukację i zajęcia profilaktyczne. Ponadto jest do dyspozycji rodziców, którzy mogą się z nim kontaktować w każdej sprawie dotyczącej dziecka.

Uczniowie klas 7-8 otrzymują regularne wsparcie psychopedagogiczne w sprawach dla nich ważnych i pilnych. W ramach cyklicznych spotkań z pedagogiem szkolnym rozmawiają o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, telefonów, gier komputerowych. Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej to również tematy, nad którymi się wspólnie pochylamy.

Zależy nam na indywidualnym rozwoju każdego dziecka i wsparciu jego potrzeb. Dlatego w każdej sytuacji, która budzi nasz niepokój i wątpliwości, kontaktujemy się z rodzicami i kierujemy ich do właściwych specjalistów i diagnostów, by jak najszybciej udzielić dodatkowej pomocy dziecku.

Ważne jest dla nas, aby temat integracji w klasach był tematem otwartym. Staramy się rozmawiać z dziećmi na temat niepełnosprawności i zaburzeń, nazywać trudności dzieci z orzeczeniami oraz uczymy, jak wspierać niepełnosprawnych uczniów, jak reagować na trudne zachowania. Wychowawcy klas, nauczyciele wspomagający, psycholog  i pedagog szkolny udzielają wsparcia klasom, które takie trudności spotykają. Dużym wsparciem są dla nas rodzice dzieci posiadających orzeczenie, którzy wyrażają otwartość i zgodę na nazywanie niepełnosprawności ich dziecka.