Dokumenty


Statut Szkoły w Mysiadle

Otwórz pdf.

STATUT
NIEPUBLICZNEJ INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSIADLE


Rozdział I

Nazwa i typ Szkoły

§ 1

 1. Na podstawie art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59), zwanej dalej ustawą, ustala się Statut NiepublicznejIntegracyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle.
 2. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa, zwana dalej Szkołą, działa w oparciu o przepisy zawarte w ustawie oraz niniejszym statucie.
 3. Szkoła ma siedzibę w Mysiadle (gmina Lesznowola), przy ul. Krótkiej 11.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie na Rzecz Przyjaznego Dzieciom Świata z siedzibą w Warszawie.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Szkoła przewiduje prowadzenie klas integracyjnych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z uwagi na autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju oraz dysfunkcjami analizatorów słuchowych i wzrokowych.
 9. Czas trwania edukacji w Szkole wynosi osiem lat.
 10. W szkole przewiduje się możliwość tworzenia oddziałów przedszkolnych dla realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego.
 11. W szkole przewiduje się możliwość tworzenia oddziałów dwujęzycznych.

Rozdział II

Organ prowadzący

§ 2

 1. Organ Prowadzący, zwany dalej Prowadzącym nadaje Szkole Statut i wprowadza jego realizację.
 2. Prowadzący zapewnia warunki działania Szkoły, w tym zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.
 3. Prowadzący Szkołę:
  1) powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły;
  2) ustala wysokość czesnego i innych opłat;
  3) zarządza majątkiem Szkoły;
  4) zatwierdza preliminarz wydatków Szkoły;
  5) rozpatruje wnioski Dyrektora Szkoły w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami, ich wynagradzania i premiowania;
  6) zatwierdza uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  7) zatwierdza regulamin Szkoły oraz inne przepisy wewnętrzne dotyczące Szkoły;
  8) podejmuje decyzje w ewentualnych kwestiach spornych między organami Szkoły, a także między Rodzicami lub Opiekunami Prawnymi (zwanymi łącznie Rodzicami) a Szkołą.

Rozdział III

Cele i zadania Szkoły

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele określone w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro uczniów.
 3. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności oraz wolności wyznaniowej i światopoglądowej.
 4. Celem Szkoły jest w szczególności rozwój intelektualny i psychofizyczny ucznia poprzez:
  1) wprowadzenie w świat wiedzy, kultury i sztuki;
  2) zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się wiedzą;
  3) umożliwienie rozwijania zainteresowań i zdolności;
  4) dostosowanie form i metod pracy do możliwości każdego dziecka;
  5) przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji;
  6) wspieranie w kształtowaniu i wzmacnianiu umiejętności społecznych oraz przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu społecznym.

§ 4

Realizując cele określone w § 3 Szkoła:
1) zapewnia nauczanie według programów uwzględniających Podstawę programową
kształcenia ogólnego;
2) działa zgodnie z zasadami pedagogiki, psychologii dziecka, etyki oraz przepisami
prawa;
3) traktuje uczniów podmiotowo;
4) umożliwia dzieciom zdobycie wiedzy i umiejętności;
5) prowadzi różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych;
6) stymuluje twórczość oraz aktywność poznawczą i ruchową dzieci;
7) zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologa i specjalnych form pracy
dydaktycznej;
8) dba o systematyczną współpracę z Rodzicami w zakresie działań edukacyjnych i
wychowawczych;
9) udziela pomocy pedagogicznej i wsparcia Rodzicom;
10) dba o stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania;
11) wzbogaca program o treści z zakresu edukacji emocjonalnej i społecznej;
12) sprawuje opiekę nad uczniami w czasie pobytu w placówce.


Rozdział IV

Organa Szkoły

§ 5

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski.

§ 6

 1. Szkołą kieruje Dyrektor, powołany przez Prowadzącego, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 1) niniejszego Statutu.
 2. Do zadań Dyrektora należy:
  1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2) zachowanie odpowiedniego (wysokiego) poziomu zajęć dydaktycznowychowawczych Szkoły;
  3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, zgodnie z przepisami Prawa oświatowego;
  4) realizacja zaleceń Prowadzącego oraz uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
  5) organizacja pracy Szkoły i opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w porozumieniu z Prowadzącym;
  6) dobór kadry nauczycielskiej o najwyższych kwalifikacjach, w porozumieniu z Prowadzącym;
  7) zawieranie i rozwiązywanie umów z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 pkt. 5) niniejszego Statutu;
  8) zawieranie umów dotyczących bieżących spraw szkoły;
  9) opracowanie Regulaminu Szkoły;
  10) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
  11) przygotowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły i przedstawienie go Prowadzącemu;
  12) podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły zgodnie z postanowieniami Statutu;
  13) przygotowanie i przedstawienie Prowadzącemu rocznego preliminarza wydatków (lub projektu rocznego planu finansowego);
  14) przygotowanie i przedstawienie Prowadzącemu rocznego sprawozdania z działalności Szkoły;
  15) prowadzenie dokumentacji działalności Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  16) wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczególnych.

§ 7

 1. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym Szkoły powołanym do realizacji statutowych zadań.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  1) Dyrektor szkoły, jako jej Przewodniczący;
  2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na charakter zawartej umowy.
 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek minimum 1/3 jej członków, na wniosek Prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego.
 6. Organizację pracy oraz szczegółowy zakres i formy działalności Rady Pedagogicznej określa jej Regulamin, który musi być zgodny z Postanowieniami niniejszego statutu.
 7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów;
  2) występowanie z wnioskiem do Dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów
  zgodnie ze Statutem;
  3) określenie sposobu realizacji zatwierdzonego przez Prowadzącego programu
  dydaktycznego i wychowawczego Szkoły;
  4) podejmowanie innych decyzji o których mowa w Statucie.
 8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich Rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 9. W przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały niezgodnej z przepisami prawa Dyrektor Szkoły wstrzymuje jej wykonanie i zawiadamia Prowadzącego.

§ 8

 1. Organem opiniodawczym reprezentującym społeczność uczniów Szkoły jest Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas, wybieranych co roku przez uczniów wszystkich klas, zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, o którym mowa w pkt. 3.
 3. Zasady działalności Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalony przez Samorząd i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 4. Każdy z uczniów Szkoły ma prawo wnosić do Samorządu propozycje zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
 5. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest nauczyciel pracujący w Szkole, wybierany przez grono pedagogiczne i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Rozdział V

Organizacja Szkoły

§ 9

 1. Szkoła działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych oraz niniejszego Statutu.
 2. Szczegółową organizację pracy Szkoły w przypadku jego uchwalenia określa Regulamin opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prowadzącego.
 3. Na każdy rok szkolny Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacyjny zatwierdzany przez Prowadzącego.
 4. Arkusz organizacyjny określa w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i godzin nauczycielskich, liczbę uczniów i przydział wychowawstwa klas.

§ 10

 1. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające Podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 3. Szczegółowe zasady, kryteria i tryb oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).
 4. Szkoła realizuje zadania edukacyjne w cyklu ośmioletnim oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określony w ramowym planie nauczania.
 5. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustalaną w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 6. Szkoła wydaje świadectwa państwowe.

§ 11

 1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje oddziały od klasy pierwszej do ósmej oraz oddział przygotowania przedszkolnego.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział liczący nie więcej niż 20 uczniów.
 3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego są w miarę możliwości prowadzone w oddziałach, przy czym mogą być tworzone grupy międzyoddziałowe. Zajęcia z języków obcych mogą być dzielone na grupy w zależności od stopnia zaawansowania uczniów.

Rozdział VI

Zasady rekrutacji uczniów

§ 12

 1. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o Wykonanie Usługi Oświatowej zawieranej między Rodzicami a Dyrektorem Szkoły, działającym z upoważnienia Prowadzącego.
 2. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:
  1) do nowo tworzonej klasy:
  a) rozmowa wstępna z Rodzicami,
  b) udział dziecka wraz Rodzicami w grupowym spotkaniu organizowanym na terenie
  szkoły,
  c) wpłacenie bezzwrotnej opłaty wpisowej.
  2) do klasy już istniejącej:
  a) rozmowa wstępna z Rodzicami,
  b) udział w tygodniowym okresie próbnym,
  c) wpłacenie bezzwrotnej opłaty wpisowej.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

Rozdział VII

Prawa i obowiązki uczniów

§ 13

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
  1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
  4) życzliwego, podmiotowego traktowania;
  5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  6) pomocy w przypadku trudności w nauce;
  7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz do poszanowania jego godności osobistej;
  8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

§ 14

Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach, zgodnie z rozkładem zajęć, oraz w życiu Szkoły;
2) zachowywać się taktownie i kulturalnie wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły;
3) przestrzegać zasad dotyczących ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły;
4) dbać o wspólne dobro, własność Szkoły, ład i porządek.

§ 15

 1. W Szkole obowiązuje następujący system motywowania i konsekwencji dla uczniów:
  1) pochwała w formie ustnej w obecności uczniów danej klasy;
  2) pochwała w formie pisemnej skierowana do ucznia i jego Rodziców;
  3) uwaga pozytywna w dzienniku elektronicznym;
  4) pochwała Dyrektora Szkoły udzielona ustnie;
  5) pochwała Dyrektora Szkoły udzielona pisemnie skierowana do ucznia i jego Rodziców z wpisem do akt ucznia;
  6) systemy motywacyjne – magnesy i związane z nimi nagrody klasowe;
  7) upomnienie przez nauczyciela w formie ustnej;
  8) upomnienie przez nauczyciela w formie pisemnej, skierowane do ucznia i jego Rodziców;
  9) uwaga negatywna w dzienniku elektronicznym;
  10) nagana Dyrektora Szkoły udzielona ustnie;
  11) nagana Dyrektora Szkoły udzielona pisemnie skierowana do ucznia i jego Rodziców z wpisem do akt ucznia;
  12) czasowe odseparowanie ucznia od klasy;
  13) praca na rzecz Szkoły;
  14) skreślenie z listy uczniów.
 2. System konsekwencji funkcjonuje na podstawie zapisów w WSO.
 3. Od udzielonej konsekwencji uczniowi i jego Rodzicom przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie do Prowadzącego, w terminie 7 dni od udzielenia konsekwencji.
 4. Odwołanie rozpatruje Prowadzący w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

§ 16

 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku gdy:
  1) zostaną na ucznia nałożone co najmniej 2 konsekwencje, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 10,11,12 w ciągu danego roku szkolnego, z powodu uniemożliwiania prowadzenia zajęć lub przeszkadzania w ich prowadzeniu;
  2) zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu swojemu lub innych uczniów, a w szczególności używa wulgarnego słownictwa lub jest agresywny w stosunku do członków społeczności szkolnej (kolegów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi);
  3) podejmuje działania niegodne ucznia polegające w szczególności na:
  a) nagminnym i rażącym łamaniu postanowień Statutu i innych regulaminów szkolnych,
  b) braku współpracy z grupą (świadomie utrudnia lub niszczy jej prace, nie respektuje zasad moralnych oraz współżycia społecznego, świadomie i celowo narusza prawa innych),
  c) swoją postawą i zachowaniem wywiera niekorzystny wpływ na innych uczniów,
  d) zażywa lub rozprowadza środki psychoaktywne (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
  e) umyślnie niszczy symbole narodowe lub religijne;
  4) Rodzice nie współpracują ze szkołą w procesie wychowawczym, mimo wcześniejszego pisemnego wezwania do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie, w terminie wskazanym w wezwaniu;
  5) oddziaływania wychowawcze nie przynoszą efektów;
  6) nieopłacane jest czesne (zob. § 21 Statutu).
 2. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 12 niniejszego Statutu, przy czym w przypadku ust. 1 pkt. 1)-4) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły Rodzicom przysługuje prawo do odwołania do Prowadzącego. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Dyrektora o skreśleniu.
 4. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów Rodzicom przysługuje prawo odwołania się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, za pośrednictwem Dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Dyrektora o skreśleniu.

Rozdział VIII

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 17

 1. Sprawy wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają przepisy ustawy Kodeks Pracy.
 2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa niniejszy Statut i Regulamin Szkoły, umowy, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 7 niniejszego Statutu, a także bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy Karta Nauczyciela, dotyczące nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
 3. Do obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
  1) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć w Szkole oraz organizowanych przez Szkołę;
  2) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych im klasach zgodnie z ich najlepszą wiedzą i wolą, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły;
  3) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych;
  4) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej;
  5) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej i pozaszkolnej.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
  1) bezpieczeństwo, poziom nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów podczas zajęć lekcyjnych, a także podczas przerw w zajęciach zgodnie z odrębnym harmonogramem;
  2) mienie powierzone mu przez Dyrektora Szkoły, zgodnie z zawartą umową dotyczącą zatrudnienia w Szkole.
 5. Nauczyciele mają w szczególności prawo do:
  1) opracowywania własnych programów nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2) opracowywania własnych programów nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami;
  3) właściwych warunków pracy;
  4) wynagrodzenia.
 6. Prawa i obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi Szkoły określone są przepisami Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 94 z późn. zm.). W związku ze specyfiką pracy, do obowiązków dodatkowych pracowników na stanowiskach administracyjnych należy czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów oraz zgłaszanie uwag do organizacji życia szkoły. Pracownicy mają również prawo do wyrażania opinii i zgłaszania wniosków związanych z organizacją i bezpieczeństwem szkoły.

Rozdział IX

Pozyskiwanie środków finansowych

§ 18

Działalność szkoły finansowana jest:
1) z opłat wnoszonych przez Rodziców (opłata wpisowa i czesne);
2) z dotacji;
3) z darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.

§ 19

 1. Wysokość czesnego oraz opłaty wpisowej ustala Prowadzący.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze zmiany wskaźnika cen lub/i poziomu inflacji, Prowadzący ma prawo do zmiany wysokości czesnego.
 3. Prowadzący ma obowiązek poinformować Rodziców o zmianie wysokości czesnego na co najmniej 60 dni przed wprowadzeniem zmiany.

§ 20

Rodzice zobowiązani są płacić czesne z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia we wpłacie Rodzice zobowiązani są do zapłaty odsetek w wysokości 0.5% za każdy dzień opóźnienia.

§ 21

W przypadku niezapłacenia czesnego za dwa miesiące uczeń zostaje skreślony z listy uczniów Szkoły.

§ 22

W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole lub skreślenia z listy uczniów opłata wpisowa i czesne za rozpoczęty miesiąc nauki nie podlegają zwrotowi, a nie wpłacone muszą zostać wniesione w terminie najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy o Wykonanie Usługi Oświatowej.

§ 23

Szczegółowe warunki usługi oświatowej świadczonej przez Prowadzącego reguluje Umowa o Wykonanie Usługi Oświatowej, zawierana indywidualnie z Rodzicami ucznia.


Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Zmiany w Statucie, jak też decyzja o likwidacji Szkoły należą do kompetencji Prowadzącego zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Statut i Regulamin Szkoły są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie Szkoły oraz na stronie https://szkolawmysiadle.pl/dokumenty/
 3. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi Szkół i placówek niepublicznych.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy Prawo oświatowe.
 • Regulamin Szkoły Otwórz
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania Otwórz
 • Program profilaktyczno-wychowawczy Otwórz