Rekrutacja 2022


W tym roku kandydatów do naszej szkoły zapraszamy na Krótką na przełomie lutego i marca 2022.

W wyznaczonych terminach odbędą się spotkania dla dzieci oraz dla rodziców kandydatów. Terminy zostaną podane odpowiednio wcześniej. W zależności od sytuacji epidemiologicznej spotkania z rodzicami odbędą się w szkole bądź online.


Osoby, które zapoznały się z naszym Programem wychowawczym i są zainteresowane zapisaniem dziecka do Szkoły w Mysiadle, prosimy o kontakt z sekretariatem w godz. 8.00-14.30:

tel. 22 701 40 77, sekretariat@szkolawmysiadle.pl

Prosimy także o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dla uczniów klas 0 i 1.

Dokumenty do pobrania:


Procedura przyjęć uczniów do klasy pierwszej

  1. Zgłoszenia kandydatów na uczniów są przyjmowane w ciągu całego roku w sekretariacie szkoły. Na listy oczekujących zapisujemy dzieci powyżej 4 roku życia.
  2. Rekrutację do zerówki oraz klasy 1 przeprowadzamy na początku każdego roku kalendarzowego. Składają się na nią dwa etapy:

1. SPOTKANIA GRUPOWE – DZIECI

W podanym terminie dzieci w grupach biorą udział w zajęciach z nauczycielami. Spotkanie w formie zabawy integracyjnej ma na celu wzajemne poznanie się. Nie jest ono egzaminem. Jego celem jest ocena gotowości szkolnej małych kandydatów, ich dojrzałości społecznej, emocjonalnej, intelektualnej, a także poznanie temperamentu przyszłych pierwszaków. Obserwacje posłużą do stworzenia zrównoważonej pod wieloma względami grupy. W dniu poprzedzającym spotkanie z dziećmi rodzice kandydatów odbywają spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły (obecnie online). Dzieci pozostają w szkole przez kilka godzin i są odbierane przez rodziców o wyznaczonej godzinie. Na rekrutację obowiązują zapisy.

2. ROZMOWA INDYWIDUALNA – RODZICE

W ustalonych indywidualnie terminach rodzice, którzy są zdecydowani na zapisanie dziecka do szkoły, zapraszani są na rozmowę w celu omówienia szczegółów przyjęcia oraz toku nauki (obecnie online).

Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy 0 i 1 zostaje podjęta na podstawie poniższych kryteriów:
– spotkanie dzieci w grupach (ocena dojrzałości społecznej, gotowości do pracy w grupie);
– spotkanie indywidualne rodziców (zbieżność wzajemnych oczekiwań, akceptacja programu wychowawczego);
– płeć dziecka (staramy się o względną równowagę);
– fakt bycia rodzeństwem ucznia (lub rodzeństwem absolwenta) naszej szkoły;
– rodzeństwom przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu.

Informacja o wynikach naboru jest przekazywana rodzicom kandydatów telefonicznie nie później niż do połowy marca. Tworzymy również listę rezerwową dzieci, którym proponujemy miejsce w klasie w razie rezygnacji któregoś z przyjętych pierwszoklasistów.

Uczniem klasy 0 i 1 zostaje dziecko:
– którego rodzice zawarli ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej;
– którego rodzice, w ustalonym z dyrekcją terminie, wnieśli opłatę wpisową.

I co dalej…

Mamy taki zwyczaj, że po zakończeniu roku szkolnego, jeszcze przed wakacjami, nasze nowe pierwszaki spotykają się z wychowawcą, aby łatwiej im było myśleć o szkole w czasie wakacji. W czasie wspólnej zabawy poznają kolegów i koleżanki, swoją klasę i panią.