O szkole


Od 20 lat tworzymy wspólnie bezpieczne miejsce, otwarte na potrzeby dzieci. Panują tu jasne reguły ustalane i przestrzegane przez wszystkich, nie ma rywalizacji, a każdy rozwija swoje możliwości i odkrywa talenty. Nasze cele dydaktyczne i wychowawcze osiągamy współpracując z Rodzicami, pedagogami i psychologami. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli mądrymi, uczciwymi, odważnymi i szczęśliwymi ludźmi, dlatego w szkole panuje przyjazna, rodzinna atmosfera. Pojęcia, które nas opisują, to: wiedza, wspólnota, jednostka, szacunek, zaufanie, harmonia, ekologia.

Pracujemy w grupach, projektowo. W starszych klasach realizujemy dwujęzyczność w ramach metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), integrując ścieżki przedmiotowe.

Szkoła w Mysiadle to…
 • Przyjazna i bezpieczna emocjonalnie atmosfera sprzyjająca skutecznej edukacji.
 • Twórcze metody pracy.
 • Zintegrowana i nie anonimowa szkolna społeczność, budowana na fundamencie szacunku, wzajemnego zaufania i indywidualnej odpowiedzialności.
 • Nauczyciele nieustannie doskonalący swój warsztat i systematyczna ewaluacja ich pracy.
 • Praca z uczniami o zróżnicowanych predyspozycjach edukacyjnych, a także z tymi, którzy przejawiają specyficzne wyzwania w rozwoju.
 • Innowacja matematyczna, polegająca m.in. na wyodrębnieniu matematyki z edukacji wczesnoszkolnej.
 • Wieloletnia współpraca z Nativity School w Cincinnati (wymiana uczniów), Gimnazjum im. Stanisława Syrokomli w Wilnie i Zespołem Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”.
 • Osiągnięcia naszych absolwentów: są uczniami bardzo dobrych gimnazjów i liceów oraz studentami prestiżowych kierunków uniwersyteckich; wielu z nich odniosło sukces artystyczny i sportowy.
 • Brak rekrutacji w oparciu o kryterium predyspozycji intelektualnych (brak testów wstępnych).
 • Klasy, w których uczy się maksymalnie 20 uczniów.
 • W każdym roku szkolnym jedna klasa na jednym poziomie nauczania.
 • Własna jadalnia, świetlica i biblioteka.
 • Zdrowe i dostosowane do indywidualnych preferencji posiłki.
 • Organizacja wykładów, szkoleń i warsztatów wspomagających kompetencje rodzicielskie i nauczycielskie, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie edukacji, wychowania, psychologii itp.
 • Nowy, przestronny budynek szkoły, otwarty w 2017 roku.
 • Przyjazna lokalizacja i wygodny dojazd ‒ szkoła znajduje się w cichym zakątku sprzyjającym nauce i odpoczynkowi.

Uczymy i wychowujemy

Nasza szkolna przestrzeń to miejsce poznawania i doświadczania, kształtowania umiejętności i zdobywania wiedzy, odkrywania talentów i pielęgnowania przyjaźni. To świat zrozumiały dla dzieci i otwarty na ich potrzeby. W naszej szkole każde dziecko może pracować zgodnie ze swoim rytmem i możliwościami.

Wartości
 • Wychowujemy dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie.
 • Pielęgnujemy w dzieciach szacunek do kultury, narodowości, tradycji, historii, autorytetów.
 • W naszym szkolnym świecie z dużą świadomością i uważnością celebrujemy święta narodowe i kościelne.
 • Jest dla nas ważne, aby nasze dzieci miały kontakt z dobrą literaturą i sztuką.
Przyjazna atmosfera
 • Wiemy, że gotowość do podejmowania wysiłku oraz kreatywność idą w parze z odwagą i poczuciem własnej wartości.
 • Dbamy, aby nasza szkoła była przyjaznym środowiskiem, które akceptuje, wspiera i rozwija.
 • Celebrujemy codzienność poprzez wspólne posiłki, spacery, rozmowy.
Wiedza i umiejętności
 • Przekazujemy rzetelną wiedzę.
 • Zapewniamy wysoki poziom nauczania.
 • Przygotowujemy naszych uczniów do udziału w testach ogólnopolskich, w których osiągają oni wysokie wyniki.
 • Poprzez naukę w małych grupach odpowiadamy na indywidualne potrzeby uczniów. Ich rozwój wspiera system konsultacji.
 • Kształtujemy kompetencje niezbędne we współczesnym świecie.
 • Dbamy o nauczanie języków obcych.
Wsparcie
 • Reagujemy na trudności.
 • Angażujemy się w procesy wspierające w trudnościach.
 • Prowadząc zajęcia w niedużych grupach, mamy możliwość koncentrowania się na każdym dziecku adekwatnie do sygnalizowanych przez nie potrzeb.
 • Zapewniamy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
Kreatywność
 • Korzystamy z twórczych metod nauczania.
 • Już od pierwszej klasy nasi uczniowie realizują projekty w oparciu o swoje zainteresowania (tzw. Paszporty).
 • Otwieramy przestrzeń dla zdobywania doświadczeń i rozwijania talentów.
 • Podtrzymujemy i rozwijamy potrzeby twórczej ekspresji.
 • Rozbudowujemy ofertę zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań.
Szacunek
 • Tworzymy miejsce bezpieczne i pewne dla wszystkich.
 • Mając świadomość, że przyjaźnie to ważny element rozwoju dzieci, proponujemy jasne zasady funkcjonowania w grupie.
 • Uczymy i wychowujemy, przywiązując dużą wagę do kształtowania umiejętności współpracy.
 • Realizujemy program „Kwiat Kultury”.
 • Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach kształtujących umiejętności interpersonalne, takie jak: współpraca, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja, w tym komunikowanie się metodą NVC (Porozumienia bez Przemocy).

Wyróżniają nas twórcze metody pracy


Międzynarodowe projekty