COVID – zasady

Regulamin funkcjonowania Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle w trybie stacjonarnym w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19, opracowany na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Ta sama zasada dotyczy wszystkich pracowników szkoły, a także opiekunów przyprowadzających i odbierających dzieci.

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekowania rąk. Dotyczy to także sytuacji powrotu dzieci i opiekunów do budynku z boiska.

3. Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie opiekunowie odprowadzający dzieci z kl. 0 i 1 w okresie od 1 września do 29 października 2021 r., zachowując zasady:

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)    zachowanie dystansu min. 1,5 m od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły,

c)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem sanitarnym (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).

4. Przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz (rodziców, opiekunów, pracowników administracyjnych) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Jeśli jest konieczne, powinno przebiegać w możliwie najkrótszym czasie oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

5. Kontakt rodziców z pracownikami szkoły (nauczycielami, sekretariatem, dyrekcją), będzie odbywać się w sposób zdalny – telefonicznie, mailowo lub poprzez video komunikatory.  

6. Uczniowie szkoły zostają podzieleni na 3 grupy:

·        GRUPA 1 – kl. 0-3

·        GRUPA 2 – kl. 4-6

·        GRUPA 3 – kl. 7-8

Podział może ulec zmianie zależnie od okoliczności, takich jak np. czasowe wyłączenie niektórych klas ze stacjonarnego trybu nauczania.

Praca w szkole jest zorganizowana w sposób zapewniający kontaktowanie się dzieci jedynie w obrębie ustalonej grupy, zarówno w trakcie lekcji, jak i opieki pozalekcyjnej. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, łazienki, biblioteczka, stołówka, pokoje terapeutyczne, sekretariat), gdzie możliwy jest kontakt dzieci między grupami, uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa oraz ust. W tym celu rodzice zaopatrują dzieci w osłony twarzy.

7. Szkoła ogranicza wyjścia, wycieczki, wyjazdy, oraz inne wewnątrzszkolne zgromadzenia, a także rezygnuje ze współpracy z instruktorami spoza szkoły. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń taki będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela. Rodzic ucznia zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania dziecka ze szkoły i jest zobowiązany przyjechać do szkoły w trybie natychmiastowym.

9. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Każda klasa odbędzie warsztaty dotyczące bezpiecznego zachowania w szkole w stanie zagrożenia koronawirusem. Zostanie również, w formie dostosowanej do wieku, wdrożona przez Wychowawców w nowe zasady funkcjonowania w szkole. 

10. Wyposażenie szkoły oraz prace sanitarno-higieniczne są dostosowane do wytycznych GIS, MEiN i MZ. 

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe są ograniczone.

12. W szkole ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni. Nad sprawnym i bezpiecznym korzystaniem z szatni będzie czuwał nauczyciel dyżurujący. Szatnia jest strefą, gdzie obowiązuje osłona ust i nosa. 

13. Każda klasa ma przydzieloną salę, w której spędza czas lekcyjny. Przerwy uczniowie spędzają w klasach lub na korytarzach przylegających do klas, zachowując zasadę niekontaktowania się z uczniami spoza wyznaczonych grup. 

14. W częściach wspólnych, w tym szatni i toalecie, obowiązuje zasłanianie nosa i ust.

15. Zajęcia świetlicowe, kółka oraz inne zajęcia pozalekcyjne odbywają się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przestrzegana jest tu również zasada niekontaktowania się dzieci spoza wyznaczonych grup.

16. Z biblioteczki szkolnej można korzystać w wyznaczonych godzinach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

17. Dystrybutory wody są umieszczone w wyznaczonych miejscach w szkole. W razie potrzeby obsługują je nauczyciele. Ze względów higienicznych zaleca się wyposażenie dzieci we własne napoje.

18. Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej w sposób zmianowy, oddzielnie dla każdej z grup przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.