Animujemy Wspólnotę

Zapraszamy uczniów klas 5-8 i gimnazjum do wzięcia udziału w projekcie ANIMUJEMY WSPÓLNOTĘ realizowanym w ramach zadania publicznego „Rodzina Polonijna” i współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

men lewe z godłem

O PROJEKCIE

ANIMUJEMY WSPÓLNOTĘ to projekt edukacyjny i filmowy, który będzie polegał na zrealizowaniu w ciągu roku szkolnego 2018/2019 filmu animowanego pod kierunkiem zawodowego reżysera i animatora Michała Mroza. Autorami filmu będą – wspólnie – uczniowie Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle i Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Film będzie poświęcony tułaczym losom Polaków, którzy wnieśli znaczący wkład w historię i kulturę polską i światową.

Realizacja takiego filmu jest złożonym i czasochłonnym procesem, który wymaga różnorodnych działań całego zespołu twórców, starannych przygotowań, zgromadzenia obszernego materiału i znajomości technik animacji, dlatego na różnych etapach projektu młodzież będzie realizowała konkretne zadania i zdobywała potrzebną wiedzę (historyczną, geograficzną, filmową). Konieczność współdziałania przyczyni się do integracji uczniów z Polski i Litwy.

Działania objęte projektem będą miały miejsce na terenie obu szkół (wrzesień 2018 – czerwiec 2019) oraz na Podlasiu (wrzesień 2019).

WAŻNA INFORMACJA:

Uczniowie z Wilna będą gościli w Polsce w dniach 7-14 października 2018.
Uczniowie z Mysiadła w dniach 21-28 października 2018 będą gośćmi na Litwie.

W projekcie weźmie udział 40 uczniów i uczennic z klas 5-8 oraz gimnazjalnych
– po 20 z każdej szkoły.

Zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie jest równoznaczne z gotowością goszczenia u siebie ucznia ze szkoły w Wilnie.

ETAPY PROJEKTU

Etapy projektu do informacji dla rodziców

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 1. Przygotowanie projektu: nabór uczestników, nawiązanie kontaktu z polskimi twórcami ze Wschodu, z którymi spotka się młodzież.
 2. Wykłady o historii polskiej animacji (ich patronami będą dwaj znakomici, a mało Polakom znani twórcy filmów animowanych Władysław Starewicz i Włodzimierz Kowańko, którzy tworzyli na Wschodzie), wzbogacone o projekcje filmów. W sumie w ramach projektu zostanie wygłoszonych 6 godzinnych wykładów dla 40 uczniów z obu szkół.
 3. Warsztaty instruktażowe, na których młodzież biorąca udział w projekcie pozna techniki animacji oraz nauczy się posługiwać profesjonalnym oprogramowaniem Dragonframe. W sumie odbędzie się 12 godzinnych warsztatów po 6 dla każdej 20-osobowej grupy.
 4. Lekcje o historii i kulturze Polski oraz zasłużonych dla niej postaciach na przestrzeni ostatniego stulecia dla wszystkich 40 uczniów. Przeprowadzą je nauczyciele obu biorących udział w projekcie szkół na terenie tych szkół, a także w terenie. W sumie odbędzie się 20 takich lekcji.
 5. Wycieczki, zwiedzanie muzeów, spotkania z ciekawymi Polakami.
 6. Zbieranie dokumentacji i materiałów do filmu, tworzenie scenografii, bohaterów, rekwizytów jest to ogół działań, które na przestrzeni kilku miesięcy uczniowie obu szkół będą podejmowali na terenie swoich szkół (w miejscu swojego zamieszkania), pod kierunkiem swoich nauczycieli plastyki, języka polskiego, historii, geografii. Ten etap jest szczególnie ważny, ponieważ od JAKOŚCI i ILOŚCI zebranych materiałów będzie zależała jakość i długość filmu.
 7. Warsztaty filmu animowanego na terenie szkoły w Mysiadle i szkoły w Wilnie, podczas których uczniowie będą realizowali (animowali) poszczególne części filmu według wcześniej przygotowanych scenariuszy i storyboardów, a także nagrywali ścieżki dźwiękowe. W sumie odbędzie się 60 godzin warsztatów (po 30 godzin dla każdej 20-osobowej grupy). To będzie bardzo intensywny i wymagający etap, dlatego uczniowie muszą być do niego bardzo dobrze przygotowani merytorycznie.
 8. Edycja, montaż i udźwiękowienie zebranego materiału filmowego ta część projektu zabierze ok. 4 tygodni. To zadanie należy już do reżysera-instruktora.
 9. Spotkanie wszystkich uczestników projektu na Podlasiu. Zostanie wówczas zaprezentowany film i podsumowany projekt. Zwieńczeniem wszystkich działań będzie wspólny biwak/ognisko/gra terenowa. Wydarzenie planowane jest na 2-3 dni (piątek-niedziela).

CELE PROJEKTU

 • integracja młodzieży polskiej i polonijnej,
 • budowanie wśród młodzieży polonijnej poczucia wspólnoty z rodakami w Polsce,
 • stworzenie trwałej płaszczyzny komunikacji opartej na współpracy przy realizacji dzieła filmowego,
 • podniesienie poziomu wiedzy obu grup młodzieży o historii Polski, geografii i wybitnych, zasłużonych dla polskiej kultury postaciach,
 • wymiana doświadczeń zawodowych i wiedzy pomiędzy nauczycielami obu szkół,
 • wzbogacenie zasobów edukacyjnych obu grup o umiejętność pracy z profesjonalnym programem do tworzenia animacji,
 • przekierowanie korzystania przez młodzież z multimediów jako narzędzi rozrywki na korzystanie z nich jako narzędzi twórczości, rozumiane jako wkład w profilaktykę uzależnień behawioralnych od internetu i telefonu,
 • stworzenie młodzieży polonijnej okazji do doskonalenia współczesnego języka polskiego,
 • prezentacja możliwości wzajemnej współpracy oraz popularyzacja wiedzy o polskim dziedzictwie poza granicami Polski,
 • wypracowanie ram długoletniej współpracy między naszymi szkołami już po zakończeniu projektu.

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

Rezultatem projektu będzie film animowany zrealizowany przez młodzież z Mysiadła i Wilna, oparty na współtworzonym przez nią scenariuszu, zmontowany i udźwiękowiony. W trakcie preprodukcji, czyli na etapie poprzedzającym tworzenie animacji, zostanie zebrana bogata dokumentacja tematu: zdjęcia obiektów geograficznych, zabytków, dzieł sztuki, wytworów kultury materialnej, plany i mapki, rysunki, notatki, różnego rodzaju teksty autorskie, nagrania piosenek, muzyki, dialogów i narracji w wykonaniu młodzieży. Po zakończeniu projektu cały zebrany materiał będzie mógł pełnić funkcje edukacyjne dla innych uczniów obu szkół.

Wspólnie realizowane przedsięwzięcie edukacyjne i filmowe stanie się okazją do wzajemnego poznania i nawiązania koleżeńskich relacji wśród młodzieży. Uczestnicy projektu będą się spotykać w różnych sytuacjach: na wycieczkach i wykładach, podczas warsztatów i wspólnych posiłków, a w końcu w czasie wolnym i przy wspólnej zabawie.


ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Zgłoszenia udziału w projekcie przedłużyliśmy do 25 września 2018, przyjmują je wychowawcy klas.